Εθνόσημο
Ελληνική Δημοκρατία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας


Με το Ν.3852/2010 - "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης", καθιερώνεται νέα δομή του κράτους. Συγκροτούνται 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και 13 αιρετές Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εάν σας ενδιαφέρει:

Σχετικοί σύνδεσμοι: